home / hosting / regulamin
  Regulamin CTI
pakiet firma mini
pakiet firma standard
pakiet firma pro
regulamin
cennik
zamów
porównanie pakietów
usługi dodatkowe
phpMyAdmin
konfiguracja ftp
dane techniczne
   
 

I. Wyjaśnienie pojęć.

 1. Operator - firma Centrum Technologii Internetowych CTI Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze, ul. Kupiecka 93/10.
 2. Abonent - osoba fizyczna lub firma korzystająca z usług świadczonych przez Operatora na podstawie złożonego zamówienia bądź podpisanej odrębnej umowy.
 3. Usługi - usługi wymienione w serwisie www.ctinet.pl w sekcjach HOSTING oraz POCZTA.
 4. Abonament (opłata abonamentowa) - uiszczane z góry przez Abonenta wynagrodzenie za wymienione w regulaminie Usługi świadczone w pewnym okresie.

II. Postanowienia ogólne.

 1. Operator świadczy usługi na podstawie niniejszego regulaminu.
 2. Abonent oświadcza, że nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego ustawy z dnia 19 listopada 1999r. Prawo działalności gospodarczej.
 3. Złożenie przez Abonenta zamówienia oznacza akceptację wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu.
 4. Wszelkie zmiany będą publikowane na bieżąco i dostępne na stronach internetowych Operatora.
 5. Postanowienia niniejszego regulaminu dotyczą wszystkich Abonentów korzystających z usług Operatora, niezależnie od tego czy złożyli zamówienie na usługę bezpośrednio u Operatora czy też przez partnerów Operatora.

III. Umowa - zawarcie, zmiany, rozwiązanie.

 1. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony z chwilą złożenia zamówienia na usługi. Na mocy odrębnego porozumienia zawartego w formie pisemnej, strony mogą zawrzeć umowę na czas określony.
 2. Każdej ze stron przysługuje prawo rozwiązania umowy bez podania przyczyny z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia.
 3. Operator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w Regulaminie podyktowanych ważną przyczyną np. zmianą przepisów prawa, procedur sprzedaży usług lub innych ważnych zmian u Operatora.
 4. O zmianach regulaminu Operator zawiadomi Abonentów pocztą elektroniczną przynajmniej na 7 dni przed dniem wejścia w życie zmian regulaminu.
 5. Brak wypowiedzenia umowy przez Abonenta w ciągu 7 dni od doręczenia powiadomienia uznaje się za akceptację nowego regulaminu.
 6. Operator zastrzega sobie możliwość wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy Abonent naruszy postanowienia regulaminu.

IV. Cennik, warunki płatności, okresy rozliczeniowe.

 1. Opłaty za usługi pobierane są zgodnie z aktualnym cennikiem Operatora, dostępnym w serwisie internetowym www.ctinet.pl. Na mocy odrębnego porozumienia zawartego w formie pisemnej lub ustnej strony umowy mogą ustalić ceny niższe od zawartych w cenniku Operatora.
 2. Zmiana cennika nie pociąga za sobą zmiany wysokości opłat dla Abonentów, którzy przed wprowadzeniem zmian w cenniku opłacili abonament za usługi, aż do momentu ukończenia bieżącego okresu abonamentowego.
 3. Abonament za korzystanie z usług opłacany jest "z góry" za cały okres abonamentowy.
 4. Abonent zobowiązany jest do uiszczania opłaty abonamentowej zgodnie z terminem wskazanym w fakturze VAT lub w fakturze Pro Forma.
 5. Za termin dokonania płatności uważa się datę wpłynięcia należności na konto bankowe Operatora.
 6. Zwłoka w płatności przekraczająca 30 dni jest podstawą do zaprzestania świadczenia usług przez Operatora bez zwrotu jakichkolwiek kosztów poniesionych przez Abonenta, a przy zachowaniu obowiązku uregulowania przez niego pełnej opłaty za cały okres abonamentowy.
 7. Ponowne włączenie usługi nastąpi niezwłocznie po otrzymaniu zaległego abonamentu oraz opłaty za ponowne włączenie.
 8. Opłata za ponowne włączenie usług wynosi 200 zł netto.
 9. W przypadku rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie Operatora przed okresem, za jaki został opłacony abonament, nastąpi zwrot opłaty na rzecz Abonenta proporcjonalnie za okres, za który nie była świadczona usługa.
 10. Rezygnacja Abonenta z usług, przed upływem okresu abonamentowego nie stanowi prawa do zwrotu wniesionych opłat.
 11. Abonament za usługę nie obejmuje kosztów związanych z uzyskaniem dostępu do internetu, opłat telekomunikacyjnych, wykonania serwisu www, zakupu domeny oraz konfiguracji oprogramowania i sprzętu.

V. Prawa, obowiązki i odpowiedzialność Operatora.

 1. Operator zobowiązuje się do:
  • zachowania w tajemnicy informacji przekazywanych do lub przez Abonenta za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz do zabezpieczenia serwera przed bezpośrednim lub zdalnym dostępem osób trzecich,
  • udzielania abonentom fachowej pomocy technicznej w zakresie związanym z korzystaniem z usług tj. bezpłatnych porad telefonicznych a także odpowiedzi na pytania Abonenta otrzymywane za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail lub poczty tradycyjnej,
  • dołożenia wszelkich starań, aby świadczone usługi były wysokiej jakości i bez zakłóceń oraz gwarantuje sprawność działania serwerów oraz innego znajdującego się pod jego kontrolą sprzętu zapewniającego realizację usług co najmniej przez 99,5% czasu w ciągu roku.
 2. Operator nie ponosi odpowiedzialności za:
  • naruszenie postanowień niniejszego Regulaminu przez Abonenta,
  • działania czynników i osób trzecich na które Operator nie miał wpływu oraz nie mógł im zapobiec (np. awarie kabla, sprzętu lub oprogramowania w sieciach operatorów telekomunikacyjnych itp.),
  • posłużenie się przez osoby nieuprawnione danymi autoryzacyjnymi, przekazanymi Abonentowi w celu dostępu  do Usług,
  • sposób w jaki Abonenci i inni użytkownicy korzystają z kont pocztowych i stron WWW ani za jakiekolwiek wynikłe z tego skutki,
  • pocztę wysyłaną oraz przyjmowaną przez Abonenta i użytkowników internetu oraz za zawartość stron WWW,
  • szybkość przesyłanych danych, wynikającą z ograniczeń technicznych i rodzajów łącz transmisyjnych,
  • udostępnianie przez Abonenta osobom trzecim hasła zabezpieczającego dostęp do konta ani za jego złamanie i wynikające stąd skutki,
  • udostępnienie hasła i danych osobom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa,
  • brak transmisji lub przekłamania danych wynikłe z niezgodności urządzeń technicznych lub oprogramowania zastosowanego przez Abonenta,
  • informacje pobrane z sieci oraz ani za skutki ich wykorzystania.
 3. Operator zastrzega sobie prawo do wyłączenia serwera sieciowego w celach konserwacyjnych lub aktualizacyjnych po uprzednim powiadomieniu Abonenta o planowanym wyłączeniu. Powiadomienie następuje poprzez pocztę elektroniczną, z co najmniej 6 - godzinnym wyprzedzeniem. Powiadomienie nie dotyczy sytuacji, kiedy wyłączenie jest konieczne, a niezależne od Operatora.
 4. Operator nie ponosi odpowiedzialności za gromadzone i przekazywane przez Abonenta treści oraz nie wykonuje jakichkolwiek czynności kontrolnych w tym zakresie.
 5. W przypadku uzyskania przez Operatora wiarygodnej informacji o wykorzystywaniu usługi przez Abonenta niezgodnie z przepisami prawa i/lub Regulaminem (np. wysyłanie spamu), Operator ma prawo zawieszenia, zablokowania lub anulowania Usługi bez zwrotu Abonentowi wniesionej opłaty abonamentowej oraz ma prawo przetwarzać dane osobowe Abonenta w celu ustalenia jego odpowiedzialności. Usługodawca ma również prawo w takiej sytuacji przekazać dane osobowe Abonenta odpowiednim organom władzy publicznej.
 6. Jeżeli Abonent nie zastrzegł tego, Operator ma możliwość opublikowania nazwy oraz adresu WWW Abonenta na liście referencyjnej Klientów Operatora.

VI. Prawa i obowiązki Abonenta.

 1. Abonent ma prawo do:
  • korzystania z usług w okresie, za który zapłacił abonament,
  • wglądu do swoich danych, a także prawo ich poprawiania i żądania usunięcia.
 2. Abonent jest zobowiązany do:
  • wykorzystania usługi zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi,
  • działania w sposób nie naruszający praw innych użytkowników,
  • informowania Operatora o wszelkich zmianach danych identyfikacyjnych Abonenta.
 3. W ramach korzystania z usług Abonent nie może podejmować działań zabronionych przez prawo, w szczególności dotyczy to rozpowszechniania materiałów warezowych oraz treści pornograficznych, szerzenia nietolerancji religijnej, społecznej czy rasowej itp.
 4. Zabronione jest wysyłanie nie zamówionej informacji handlowej pod adresy poczty elektronicznej osób i firm, które jej nie zamawiały (spam). Informację handlową uważa się za zamówioną, jeżeli odbiorca wyraził zgodę na otrzymywanie takiej informacji, w szczególności udostępnił w tym celu identyfikujący go adres elektroniczny.
 5. Abonent ponosi wyłączną odpowiedzialność za bezpieczeństwo przechowywania udostępnionego mu hasła zabezpieczającego konto e-mail oraz haseł i danych autoryzacyjnych związanych z korzystaniem z usług.

VI. Procedura reklamacyjna.

 1. W przypadku niemożności korzystania przez Abonenta z przyczyn technicznych z usług, powinien on zgłosić usterkę faksem na nr 68 457 00 01 lub pocztą elektroniczną na adres
 2. Operator podejmie czynności wyjaśniające zasadność reklamacji niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia. Maksymalny czas rozpatrzenia reklamacji wynosi 7 dni.
 3. Abonent zostanie poinformowany telefonicznie lub pisemnie o rozstrzygnięciu reklamacji wraz z uzasadnieniem.

VII. Postanowienia dodatkowe.

 1. Usługi świadczone przez Operatora nieodpłatnie (sponsoring) podlegają indywidualnym ustaleniom Operatora z Abonentem.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw.

Pobierz Regulamin CTI w postaci elektronicznej.